Φάσεις Έργου (ΦΕ) - Παραδοτέα
α/α Τίτλος ΦΕ Παραδοτέα
1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και διερεύνηση-μελέτη όλου του γνωστικού υποβάθρου σε σχέση με το έργο από άποψη νομοθετικού και πρακτικού περιεχομένου Τεύχος μελέτης βιβλιογραφικής ανασκόπησης και πηγές πληροφοριών και εκτίμηση επάρκειας υφιστάμενων δημοσιευμένων και αδημοσίευτων δεδομένων για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του δικτύου NATURA 2000
2. Διαδικασία Συμμετοχικού Σχεδιασμού (participatory planning process) Στοιχεία διαβούλευσης με εμπλεκόμενους συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου Αποτύπωση απόψεων και στατιστική επεξεργασία αυτών για την καθοδήγηση των επόμενων βημάτων προς αποφυγή συγκρούσεων
3. Προετοιμασία ενός προσχέδιου Εγχειριδίου άσκησης της δασοπονίας εντός των ΖΕΠ Προσχέδιο τεύχος Εγχειριδίου άσκησης της δασοπονίας εντός των ΖΕΠ
4. Πιλοτική εφαρμογή των οδηγιών του εγχειριδίου σε μια ΖΕΠ και ανάλυση του πιθανού ρόλου δημόσιων και μη φορέων. Περιπτωσιολογική μελέτη Εθνικού Δρυμού Οίτης. Έκθεση οδηγιών-μέτρων διατήρησης για τον Εθνικό Δρυμό Οίτης
5. Μέσω της πιλοτικής εφαρμογής αξιολόγηση των οδηγιών και όπου χρειαστεί αναθεώρηση αυτών Αξιολόγηση των Οδηγιών σε σχέση με την εφαρμογή τους στην περιοχή μελέτης και εξαγωγή συμπερασμάτων για την γενικότερη χρήση των οδηγιών και σε άλλες ΖΕΠ
6. Τελική έκδοση Εγχειριδίου Οδηγιών Τελικό τεύχος του Εγχειριδίου
7. Επιμόρφωση παραγωγικής βάσης & Διάδοση αποτελεσμάτων Διασύνδεση με την παραγωγική βάση μέσω της δημιουργίας ενός διαδικτυακού συνδέσμου του έργου στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ Δήμητρα – Λίστα ενδιαφερόμενων φορέων

Διανομή σύντομων ενημερωτικών φυλλαδίων στους ενδιαφερόμενους φορείς της παραγωγικής βάσης, ένα στα μέσα του έργου και ένα στο τέλος.

Σεμινάριο επιμόρφωσης της παραγωγικής βάσης για τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα – οφέλη και τον τρόπο αξιοποίησής τους

Επιμόρφωση των τελικών δικαιούχων της καινοτομίας του έργου (δασαρχεία, διευθύνσεις γεωργίας, δασικοί συνεταιρισμοί, τοπική κοινωνία κλπ.)

Διάδοση τελικών αποτελεσμάτων στους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους

Facebook Twitter Google LinkedIn Email