Η Οδηγία του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (79/409/ΕΟΚ), όπως κωδικοποιήθηκε 2009/147/ΕΚ, αφορά στη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη. Έχει αντικείμενο την προστασία, τη διατήρηση και τη ρύθμιση των ειδών αυτών και κανονίζει την εκμετάλλευσή τους.

Από τότε έως και σήμερα τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να υιοθετούν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διατηρηθεί ή να προσαρμοσθεί ο πληθυσμός όλων των ειδών των πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο Ι σ' ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τόσο τις οικονομικές απαιτήσεις και οφέλη όσο και αυτές τις αναψυχής.

Είναι κοινό μυστικό ότι η ανάπτυξη ειδικών μέτρων διατήρησης των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και ειδικότερα των ΖΕΠ πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε. κάτω από μεγάλη πίεση, διότι η δημιουργία, διαμόρφωση ή η εφαρμογή ήδη υπαρχόντων οδηγιών-προδιαγραφών μέτρων διατήρησης επαφίεται στη βούληση του κάθε Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το Άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δε δίνει κανένα πρότυπο, καμία δομή η καμία μέθοδο των μέτρων διατήρησης για τις συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές (ΖΕΠ). Το Άρθρο αναφέρεται κυρίως και μόνο σε αναγκαία μέτρα διατήρηση, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των φυσικών ενδιαιτημάτων του παραρτήματος I και των ενδιαιτημάτων των ειδών του παραρτήματος II.

Αυτό σημαίνει ότι η Αρχή της Επικουρικότητας¨ βρίσκει εκτεταμένη εφαρμογή στην Διαχείριση των περιοχών NATURA 2000 (συμπεριλαμβανομένων και των δασικών οικοσυστημάτων) και ότι αφήνει στη βούληση του κάθε Κράτους Μέλους την εφαρμογή των Οδηγιών μέτρων διατήρησης για τις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές.

Μέχρι σήμερα καμία οργανωμένη προσπάθεια στη χώρας μας, εάν υπήρχε, δεν κατάφερε να εναρμονίσει την άσκηση της δασοπονίας με τις αρχές προστασίας και διατήρησης των ΖΕΠ, λόγω έλλειψης και αξιολόγησης συγκεκριμένων μέτρων και πρακτικών διαχείρισης.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο κρίνεται επιτακτική η ανάγκη θέσπισης αρχών, στόχων και ειδικών μέτρων διαχείρισης και διατήρησης μέσω ενδεδειγμένων οδηγιών-προδιαγραφών των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση ενός πιλοτικού εγχειριδίου Οδηγιών για την κατάρτιση ειδικών μέτρων διατήρησης ή βελτίωσης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα και η πιλοτική τους εφαρμογή στον Εθνικό Δρυμό Οίτης.

Facebook Twitter Google LinkedIn Email