Καρέτσος δημοσιεύσεις - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Σε Διεθνή Περιοδικά, Συνέδρια, Βιβλία
Manolis, E.N., Zagas, T.D., Karetsos, G.K., Poravou, C.A., (2019). Ecological restrictions in forest biomass extraction for a sustainable renewable energy production, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 110:290-297.
Solomou A.D., Topalidou E.T., Germani R., Argiri A., Karetsos G., (2019). Importance, Utilization and Health of Urban Forests: A Review. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(1):10-16. DOI:10.15835/nbha47111316.
Manolis E.N., Zagas T.D., Karetsos G.K., Poravou S.A. (2018). Spatial limitations in forest biomass harvesting using Geographic Information System and Remote Sensing for an ecological and sustainable bioenergy framework. J. Sustainable Forestry, 37(7): 712-726, DOI: 10.1080/10549811.2018.1469216.
Karetsos G., Solomou A.D., Trigas P., Tsagari K. (2018). The vascular flora of Mt. Oiti National Park and the surrounding area in Greece. J. For. Sci., 64: 435-454.
Michopoulos P., Bourletsikas A., Kaoukis K., Daskalakou E., Karetsos G., Kostakis M., Thomaidis N.S., Pasias I.N., Kaberi H., Iliakis S. (2018). The distribution and variability of heavy metals in a mountainous fir forest ecosystem in two hydrological years. Global NEST Journal, 20(2):188-197.
Solomou A.D., Reegan A.D., Karetsos G., Tsagari K., Mantzanas K. (2017). Dynamics of vascular plant and insect diversity as indicators in Agroecosystems and Agricultural Landscapes. Global Advanced Research Journal of Agricultural Science 6(12): 409-417.
Samaras D.A., Eleftheriadou E., Theodoropoulos K. & Karetsos G. (2017) Contribution to the flora of Mt Goulinas (Sterea Ellas, Greece). Fl. Medit. 27: 241266, 7320/FlMedit27.241.
Michopoulos P., Bourletsikas A., Kaoukis K., Karetsos G., Tsagari C., Daskalakou E., 2015. Assessment of the risk of nitrogen saturation in a mountainous fir stand. Fresenius Environmental Bulletin, 24(4): 1-7.
Karetsos, G. 2013. Veronica oetaea. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. <www.iucnredlist.org>.
Georghiou, K., Delipetrou, P., Ioannidou, E. & Karetsos, G. 2013. Bupleurum capillare. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. <www.iucnredlist.org>
Trigas, P., Karetsos, G. & Tsiftsis, S. 2012. Reports 117-131. In: Vladimirov, V., Dane, F., Matevski, V. & Kit Tan (eds), New floristic records in the Balkans: 18. Phytologia Balcanica, 18:86-88.
Trigas P., Iatrou G., Karetsos G. 2007. Species diversity, endemism and conservation of family Caryophyllaceae in Greece. Biodiversity and Concervation. Vol.16: 357-376. http://www.springerlink.com/content/l2885100275l3285/fulltext.pdf
Brofas G., Karetsos G., Dimopoulos P., and Tsagari C. 2006. The natural environment of Cupressus sempervirens in Greece as a basis for its use in the Mediterranean region. Land Degradation & Development Vol. 17, 645-659.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.750/pdf
Brofas g., Karetsos G., 2002. Revegetation of mining spoils by seeding of woody species on Giona mountain, central Greece. Land Degradation & Development Vol. 13, 461-467.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.529/pdf
Brofas g., Karetsos G., Panitsa M., & Theocharopoulos M., 2001. The flora and vegetation of Gyali island, SE Aegean, Greece. Wildenowia Vol. 31, 51-70.
http://www.bgbm.org/willdenowia/w-pdf/w31-1Brofas+al.pdf
Lyrintzis G., Baloutsos G., Karetsos G., Daskalakou E.Ν., Xanthopoulos G., Tsagari C., Mantakas G., Bourletsikas A. (2010). Olympic Rebirth. Wildfire, January/February: 12-20.
http://wildfiremag.com/tactics/olympic-fire-restoration-201001/
Daskalakou Ε.Ν., Karetsos G., Tsagari C., Keller C., Stofer S., Floudas D., Gonou-Zagou Ζ. (2010). Preliminary results on forest biodiversity assessment in Mt Ossa, Greece. Ιn: Spanos K.A. (ed.), Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry in Europe, Proceedings of the COST E52 Action Workshop, Thessaloniki, Greece, 5-7/5/2009, p. 1-7 (in press).
G. Lyrintzis, G. Baloutsos, G. Karetsos,  E. Daskalakou, C.Tsagari, G. Brofas, G. Mantakas &. A. Bourletsikas. 2008. The restoration of the archaeological and broader landscape of Olympia.  Proceedings of Conference of UNESCO in Ancient Olympia, Greece.
http://whc.unesco.org/uploads/events/documents/event-526-5.pdf
Proutsos N., Tsagari K., Karetsos G., Liakatas A. and Kritikos Th., 2009. High altitude temperature variations over the last 50 years in Greece. European Water Resources Association 7th International Conference: Water Resources Conservation and Risk Reduction under Climatic Instability. Limassol-Cyprus, 25 – 27 June 2009. Conference Proceedings, 1009-1016.ISBN: 978-9963-671-94-6
Ν. Προύτσος, Κ. Τσαγκάρη, Γ. Καρέτσος, Σ. Αλεξανδρής, Α. Λιακατάς και Κρητικός Θ. 2008.  «Διαχρονική και υψομετρική κατανομή της διαθεσιμότητας νερού για την ανάπτυξη βλάστησης στον Ελληνικό χώρο». Πρακτικά 9ου Διεθνούς Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Θεσσαλονίκη, 28-31 Μαΐου 2008: 945-952
Daskalakou E., Karetsos G., Tsagari C., Baloutsos G., Keller C., Stofer S., Floudas D., Gonou-Zagou Ζ. 2007. Biodiversity study in a Mediterranean sclerophyllous forest of Western Greece. The international Mediterranean ecosystems, Perth, Western Australian. 2-5 September 2007. pp 419- 425.
Mertzanis A., Karetsos G., Smyrni V., Efthimiou G., and Zakinthinos G. 2007.«National Park Of Iti: Environmental and geomorphological impacts from the mining  activity (Greece)». Proceedings of the 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26 May 2007, Congress, Athens, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol.XXXX/4, p. 1833-1844.
Proutsos N., Tsagari K., Karetsos G., Alexandris S. and Liakatas A., 2006. Using indices to study climate effect on vegetation development in Greece. 8th Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. Athens 24 – 26 May 2006. Conference Proceedings, Vol. B: 94 – 102, (στα ελληνικά).
G. Brofas, P. Trigas, G. Mantakas, G. Karetsos, C.A. Thanos, K. Georghiou, Chr. Mermiris. 2007. Rehabilitation of disturbed areas by mining activities in high floristic diversity areas: the case of Mt Giona. 3rd International Conference on Sustainable Development Indicators in Minerals Industry. June 2007, Milos Island, Greece.
Good P, Giannakopoulos C, Tsagari C, and Karetsos G. 2004. Fire weather modelling over Greece: Prediction skill of the Canadian Fire Weather Index and the meteorological characteristics of extreme fire danger. European Geosciences Union 1st EGU General Assembly. Geophysical Research Abstracts, Vol. 6. http://www.cosis.net/abstracts/EGU04/03427/EGU04-J-03427-1.pdf
Varelides Y., Varelides C., Tsagari C., Karetsos G. 2004. Upgrading shrub vegetation to forest stands on flysch geological formations. Abstracts of IV International Congress "Environment and Mediterranean Identity", Corte 19-25 July 2004. University of Corsica Pasquale Paoli, 229.
Brofas G., Karetsos G., Mantakas G. 2001. Establishment of trees and shrubs on mining spoils with direct seeding (Ghiona Mountain, Central Greece) Milos island, 19-21 September 2001. International Workshop New Frontiers in Reclamation: Facts and Procedures in Extractive Industry
Tsagari C., Karetsos. G., 2001. General features of wild fires in the Mediterranean type ecosystems (Peloponnese region-Greece). Proceedings of 3rd Balkan Scientific Conference, for Study and Utilisation of Forest Resources. Sofia, Bulgaria 2-6 October 2001, Academic Publishers "M. Drinov" Sofia, Bulgaria.
Varelides C., Tsagari C., Karetsos G., Varelides Y. 2001. Survival and growth of indigenous and exotic conifers on two sites in northern Greece. Proceedings of 3rd Balkan Scientific Conference, for Study and Utilisation of Forest Resources. Sofia, Bulgaria 2-6 October 2001, Academic Publishers "M. Drinov" Sofia, Bulgaria, Volume I, 336-342.
Plastira V., Karetsos G. 2001. Effect of Auxin Treatment and Substrate Nature on in vitro Rooting and Establishment in Soil of Citrus Plantlets. Sani-Halkidiki, Greece 19-22 September 2001. Acclimantization and Establishment of Micropropagated Plants
http://www.actahort.org/members/showpdf?booknrarnr=616_32
Σε Εθνικά Περιοδικά
Ε.Ν. Δασκαλάκου, Γ. Καρέτσος, Κ. Τσαγκάρη, Γ. Βασιλόπουλος και Γ. Μπαλούτσος, 2010. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της εκτίμησης του νεκρού ξύλου ως δείκτη βιοποικιλότητας σε τέσσερα αντιπροσωπευτικά δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας. Δασική Έρευνα. (Έγινε δεκτή προς δημοσίευση)
Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Α., Καρέτσος Γ. και Καούκης Κ. 2005. Εκτίμηση πιθανής μέγιστης κατακρήμνισης διάρκειας 24 και 48 ωρών στη ΒΑ Όσσα. Δασική Έρευνα. Τευχ. 18: 19-32.
http://www.nagref.gr/journals/de/de_el.htm
Μπρόφας Γ., Καρέτσος Γ., 2000. Συμβολή στην οικολογία του νησιού Γυαλί (Ν.Α. Αιγαίο). Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα Τόμος 11, τεύχος 1, 91-202.
http://www.geotee.gr/lnkFiles/2000-1.pdf
Μπρόφας Γ., Καρέτσος Γ., 1992. Συμβολή στη διερεύνηση της  οικολογίας του Σχινιά - Μαραθώνα, Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα Τόμος 3, τεύχος 1, 32-41.
Εθνικά Συνέδρια

Μιχόπουλος, Π., Οικονόμου, Α., Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη, Κ., Βουλαλά, Μ., Μπουρλέτσικας, Α., Καούκης, Κ.  2010.  «Άζωτο σε συστάδα ελάτης, υπάρχει κίνδυνος κορεσμού; » Εισήγηση στο 13ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Λάρισα. 20-22 Νοεμβρίου.
Καρέτσος Γ., Μπουρλέτσικας Α., Τσαγκάρη Κ., Προύτσος Ν., Μάντακας Γ. και Μπαλούτσος Γ., 2010. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των έργων αποκατάστασης της Ολυμπίας μετά από τις πυρκαγιές του 2007. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και στο χρόνο». Πάτρα, 7 - 10 Οκτωβρίου 2010. Πρακτικά Συνεδρίου (υπό δημοσίευση).
http://www.synedra.gr/Synedria/10-5ecology/Files/Abstracts.pdf
Τσαγκάρη Κ., Καρέτσος Γ. και Προύτσος Ν., 2010. Διαχρονική διερεύνηση των δασικών πυρκαγιών της Πελοποννήσου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και στο χρόνο». Πάτρα, 7 - 10 Οκτωβρίου 2010. Πρακτικά Συνεδρίου (υπό δημοσίευση)
http://www.synedra.gr/Synedria/10-5ecology/Files/Abstracts.pdf
Καρέτσος Γ., Σκαρβέλης Μ., Μπουρλέτσικας Α., Μάντακας Γ., Λυριντζής Γ., Μπρόφας Γ., Προύτσος Ν., Δασκαλάκου Ε., Τσαγκάρη Κ., Μπαλούτσος Γ. και Λάττας Π., 2009. Δυνατότητες και περιορισμοί στο σχεδιασμό της αποκατάστασης του αρχαιολογικού τοπίου της Ολυμπίας. Πρακτικά του 14ου Δασολογικού Συνεδρίου, που έλαβε χώρα στην Πάτρα τον Νοέμβριο του 2009 (υπό δημοσίευση)
Τσαγκάρη Κ., Τρίγκας Π., Δασκαλάκου Ε., Καρέτσος Γ. (2006). Σχέση του βιοκλίματος με βλαστητικά και χλωριδικά στοιχεία της Β. Εύβοιας. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, 24-26/5/2006, σελ. 211-218.
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ε. Δασκαλάκου, 2004. Χωρική και χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων του Ν. Έβρου και συσχέτισή τους με τη βλάστηση. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, σελ. 882. Ν. Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004.
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Θ. Κρητικός, 2004. Γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων της βόρειας και κεντρικής Εύβοιας. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, σελ 167-174. Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2004.
Δασκαλάκου Ε.Ν., Καρέτσος Γ., Πετράκης Π., Γκούμα Β., Τσαγκάρη Κ. (2004). Όρος Ποικίλο-Αιγάλεω: Μία πρώτη προσέγγιση της βιοποικιλότητας σε ένα υποβαθμισμένο περιαστικό δάσος της Δυτικής Αττικής. Πρακτικά 1oυ Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου «Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα», 7-9/5/2004, Νέα Ορεστιάδα Έβρου, σελ. 873-881.
Καρέτσος Γ., Δασκαλάκου Ε.Ν. (2004). Αναγκαιότητα προσδιορισμού της βιοποικιλότητας στα ελληνικά δασικά οικοσυστήματα. Πρακτικά Ημερίδας στα πλαίσια του προγράμματος COST E25 “Η Αειφορία στη Δασοπονία σήμερα και η σημασία της βάσης δεδομένων μακροχρονίων παρατηρήσεων”, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Αθήνα, 15/12/2004, σελ. 52-59.
Καρέτσος Γ., Γεωργιάδης Θ. 2005. «Veronica oetaea L. - Α. Gustavsson: η οικολογία και οι φυτοκοινωνιολογικές σχέσεις ενός στενά ενδημικού είδους – Απειλές και Προτάσεις προστασίας». 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. 5 - 8 Μαΐου 2005, Ιωάννινα.
Γεωργίου Κ., Δεληπέτρου Π., Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη Κ., Ιωαννίδου Ε., Σμυρνή Β 2005. Βιολογία Διατήρησης του απειλούμενου φυτού Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. 5 - 8 Μαΐου 2005, Ιωάννινα.
Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη Κ., Δασκαλάκου Ε. 2003. Συμβολή στη μελέτη της μεταβολής των βροχοπτώσεων της Πελοποννήσου την τελευταία εικοσιπενταετία. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου: «Δασική Πολιτική, Πρεμνοφυή Δάση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος», σελ. 313-318. Αρχαία Ολυμπία, Σεπτέμβριος 2003.
Τσαγκάρη Κ., Καρέτσος Γ. 2002. Μελέτη Δασικών Πυρκαγιών της Αρκαδίας, χρονικής περιόδου 1983-1997. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου: «Έρευνα, Προστασία και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Περιαστικών Δασών και Αστικού Πρασίνου», σελ. 86-97. Τρίπολη, 28-30 Μαΐου 2002.
Καρέτσος Γ. 2001. Προστατευόμενες Περιοχές της Ευβοίας και το Θεσμικό τους Πλαίσιο. Λίμνη Ευβοίας, 10 Μαΐου 2001.    Ημερίδα Υπαλλήλων Δασικής Υπηρεσίας Ν. Ευβοίας : «Προστασία και Αξιοποίηση Δασών της Εύβοιας και Συμβολή τους στην Ποιότητα Ζωής των κατοίκων»
Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη Κ., Κρητικός Θ. 1998. Βιοκλιματική διερεύνηση της βορειοανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 1998
Τσιόντσης Α., Τσαγκάρη Κ., Καρέτσος Γ., 1998. Μεταβολή και σχέση των θερμοκρασιών αέρος και εδάφους. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου: «Σύγχρονα Προβλήματα Δασοπονίας», σελ. 120-128. Αλεξανδρούπολη, 6-8 Απριλίου 1998
Τσαγκάρη Κ., Καρέτσος Γ., Κρητικός Θ. 1995. Σύγχρονες τεχνολογίες μέτρησης και διαχείρισης των μετεωρολογικών στοιχείων σε δασικές περιοχές της Ελλάδας. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου: «Αξιοποίηση Δασικών Πόρων», σελ. 642-652. Καρδίτσα, 11-13 Οκτωβρίου 1995.
Βιβλία – αυτοτελείς εκδόσεις
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ν. Προύτσος, 2010. Δασικές Πυρκαγιές Πελοποννήσου (1983-2005). Έκδ. WWF-Έλλας. Αυτοτελής έκδοση (υπό δημοσίευση).
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ν. Προύτσος, 2010. Δασικές Πυρκαγιές Στερεάς Ελλάδας (1983-2005). Έκδ. WWF-Έλλας. Αυτοτελής έκδοση (υπό δημοσίευση).
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ν. Προύτσος, 2010. Δασικές Πυρκαγιές Κρήτης (1983-2005). Έκδ. WWF-Έλλας. Αυτοτελής έκδοση (υπό δημοσίευση).
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ν. Προύτσος, 2010. Δασικές Πυρκαγιές Ηπείρου (1983-2005). Έκδ. WWF-Έλλας. Αυτοτελής έκδοση (υπό δημοσίευση).
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ν. Προύτσος, 2010. Δασικές Πυρκαγιές Θεσσαλίας (1983-2005). Έκδ. WWF-Έλλας. Αυτοτελής έκδοση (υπό δημοσίευση).
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ν. Προύτσος, 2010. Δασικές Πυρκαγιές Νήσων Ιονίου (1983-2005). Έκδ. WWF-Έλλας. Αυτοτελής έκδοση (υπό δημοσίευση).
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ν. Προύτσος, 2010. Δασικές Πυρκαγιές Νήσων Αιγαίου (1983-2005). Έκδ. WWF-Έλλας. Αυτοτελής έκδοση (υπό δημοσίευση).
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ν. Προύτσος, 2010. Δασικές Πυρκαγιές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1983-2005). Έκδ. WWF-Έλλας. Αυτοτελής έκδοση (υπό δημοσίευση).
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ν. Προύτσος, 2010. Δασικές Πυρκαγιές Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (1983-2005). Έκδ. WWF-Έλλας. Αυτοτελής έκδοση (υπό δημοσίευση).
Τσαγκάρη Κ., Γ. Καρέτσος και Ν. Προύτσος, 2010. Δασικές Πυρκαγιές Ελλάδας (1983-2005). Έκδ. WWF-Έλλας. Αυτοτελής έκδοση (υπό δημοσίευση).
Τσαγκάρη Κ., Καρέτσος Γ., 2010. « Κλίμα και βλάστηση της Πελοποννήσου» Υπό έκδοση.
Γεωργίου K., Δεληπέτρου Π., Ιωάννου Ε. και Καρέτσος Γ., 2009. “Bupleurum capillare Boiss & Heldr.”. Περιγραφή του είδους στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. και Καμάρη Γ.) Τόμος Πρώτος, σελ., 161-162. Πάτρα.
Γ. Καρέτσος, 2009. “Veronica oetea L-A.Gustavsson”. Περιγραφή του είδους στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. και Καμάρη Γ.) Τόμος Δεύτερος, σελ., 378-380. Πάτρα.
Καρέτσος Γ., 2002. «Προδιαγραφές Μελετών Διαχείρισης Περιβάλλοντος». Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) δημοσίευσε σε μπροσούρα την εν λόγω εργασία, που διαμορφώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Υιοθετώ και Προστατεύω» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
http://library.ekke.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/37317/showfull.egw/1+0+1+full
Μελέτες
Καρέτσος Γ., Οικονόμου A., (Υπεύθυνοι έκδοσης) 2009. Αποκατάσταση του Τοπίου του Δάσους Στροφιλιάς Καϊάφα. Έκδ.: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) - Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ). Αθήνα, σελ. 261 + Παράρτημα (αυτοτελής έκδοση)
Ομάδα Εργασίας 2007. «Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού και ευρύτερου τοπίου της Ολυμπίας» Αυτοτελής έκδοση, Αθήνα.  Σελ. 253 & Παράρτημα με χάρτες.
Ομάδα Εργασίας 2002. «Ειδική Περιβαλλοντική όρους Μαινάλου», Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE – ΦΥΣΗ 1999: ΝΑΤ/GR/006481 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ»  Αυτοτελής έκδοση, Αθήνα. σελ. 237.
Ομάδα Εργασίας 2002. «Μελέτη φυτεύσεων με αυτοφυή είδη φυτών και διαχείριση της βλάστησης για την αύξηση της ποικιλότητας των οικοτόπων» Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE – ΦΥΣΗ 1999: ΝΑΤ/GR/006481 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ» Σεπτέμβριος 2002. Σελ. 19.
Ομάδα Εργασίας 2002 «Μελέτη διαχείρισης Δασικών συστάδων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE – ΦΥΣΗ 1999: ΝΑΤ/GR/006481 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ» Σεπτέμβριος 2002. Σελ. 38.
Ομάδα Εργασίας 2002 «Μελέτη δημιουργίας μικρών τεχνητών λιμνών για ασπόνδυλα και αμφίβια» Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE – ΦΥΣΗ 1999: ΝΑΤ/GR/006481 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ» Σεπτέμβριος 2002. Σελ. 39.
Ομάδα Εργασίας 2002. «Μελέτη επιλογής πειραματικών δειγματοληπτικών επιφανειών για την παρακολούθηση  οικοτόπων». Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE – ΦΥΣΗ 1999: ΝΑΤ/GR/006481 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ» Σεπτέμβριος 2002. Σελ. 24.
Ομάδα Εργασίας 2002. «Μελέτη περίφραξης συγκεκριμένων ευαίσθητων περιοχών για την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης», Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE – ΦΥΣΗ 1999: ΝΑΤ/GR/006481 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ»  Αυτοτελής έκδοση, Αθήνα. σελ. 46.
Καρέτσος Γ., Μπρόφας Γ., Δημόπουλος Π., Ristow D. 1995. «Αναγνώριση και Αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας, για ένταξη στο Κοινοτικό Δίκτυο της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Διονυσάδες Νήσοι». Αυτοτελής έκδοση. Αθήνα.
Μπρόφας Γ., Καρέτσος Γ., Βαρελίδης Κ., Βαλιάνος Χ., 1995. «Αναγνώριση και Αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας, για ένταξη στο Κοινοτικό Δίκτυο της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αστερούσια Όρη (Κόφινας)». Αυτοτελής έκδοση. Αθήνα.
Καρέτσος Γ., Λυριντζής Γ., Αλμπάνης Κ., 1995. Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο Εθνικού Δρυμού Οίτης. Αυτοτελής έκδοση. Αθήνα.
Δημητρίου Ε., Καρέτσος Γ., Καρρά Δ., Παπανικολάου Κ., Παρασκευόπουλος Σ., Τσόγκα Ε., Hallman B. 1986. Υγροβιότοπος: Δέλτα Αλιάκμονα - Λουδία - Αξιού. Πρόγραμμα οριοθέτησης Υγροβιοτόπων Σύμβασης RAMSAR. ΥΠΕΧΩΔΕ. ΑΘΗΝΑ.
Εκλαϊκευμένα άρθρα

Λυριντζής Γ., Βικάτου Ο., Καρέτσος Γ., 2010. Ιστορικότητα των επιλεχθέντων φυτών στην αποκατάσταση του αρχαιολογικού τοπίου της Ολυμπίας. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ. Τεύχος 40 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος) Σελ. 6-10.
http://www.nagref.gr/
Λυριντζής Γ., Μπαλούτσος Γ., Καρέτσος Γ., Τσόπελας Π., Μπουρλέτσικας Α., Μάντακας Κ., Καούκης Κ., Προύτσος Ν., 2009. Δύο χρόνια από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του αρχαιολογικού τοπίου της Ολυμπίας. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ. Τεύχος 37 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος) Σελ. 3-6.
http://www.nagref.gr/
Λυριντζής Γ., Μπαλούτσος Γ., Καρέτσος Γ., Ξανθόπουλος Γ., Μπουρλέτσικας Α., Μάντακας Γ., 2009. Αποκατάσταση καμένων περιοχών. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ. Τεύχος 37 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος) Σελ. 7-11.
http://www.nagref.gr/
Καρέτσος Γ., 2007. «Οι λησμονημένες λαδανιές». Άρθρο στο Περιοδικό της Φιλοδασικής ‘Ένωσης Αθηνών «Φύση και Ζωή»,  Αθήνα . Τεύχος 144: 16-19
http://www.philodassiki.org/el/nature-and-life/previous-issues
Καρέτσος Γ., 2007. «Οι ελληνικές φιστικιές». Άρθρο στο Περιοδικό της Φιλοδασικής ‘Ένωσης Αθηνών «Φύση και Ζωή»,  Αθήνα . Τεύχος 143: 13-15
Καρέτσος Γ., 2006. «Το Δενδρολίβανο». Άρθρο στο Περιοδικό της Φιλοδασικής ‘Ένωσης Αθηνών «Φύση και Ζωή»,  Αθήνα . Τεύχος 142: 22-23
Καρέτσος Γ., 2006. «Οι Κουμαριές». Άρθρο στο Περιοδικό της Φιλοδασικής ‘Ένωσης Αθηνών «Φύση και Ζωή»,  Αθήνα . Τεύχος 141: 16-17
Καρέτσος Γ., 2006. «Η Λυγαριά». Άρθρο στο Περιοδικό της Φιλοδασικής ‘Ένωσης Αθηνών «Φύση και Ζωή»,  Αθήνα . Τεύχος 140: 16-17
Καρέτσος Γ., 2006. «Η Μυρτιά». Άρθρο στο Περιοδικό της Φιλοδασικής ‘Ένωσης Αθηνών «Φύση και Ζωή»,  Αθήνα . Τεύχος 139: 16-17
Καρέτσος Γ., Πλαστήρα Β.. 2001. «Οι τουλίπες της Χίου» Περιοδικό του ΕΘΙΑΓΕ (Ιανουάριος-Μάρτιος 2001),  Αθήνα .  
http://www.nagref.gr/
Καρέτσος Γ. - Τσιλίκουνας Σ. 1988. "Υποβάθμιση Αττικών Οικοσυστημάτων. Αιτίες - Προβλήματα - Προτάσεις. " Προβλήματα Δασοπονίας". Τεύχος 48 (σελ. 16 - 19) Αθήνα.
Καρέτσος Γ. 1990 "Η περιφερειακή οδός Υμηττού και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον"." Προβλήματα Δασοπονίας". Τεύχος 56 (σελ. 28 - 30) Αθήνα.
Καρέτσος Γ. 1999. "Παρατηρήσεις επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της περιφερειακής οδού Υμηττού". Περιοδικό «ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ». Τεύχος 15 Θεσσαλονίκη.
Ημερίδες
Καρέτσος Γ., 2009. Το φαινόμενο των πυρκαγιών ως φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό, νομικό και πολιτικό πρόβλημα. Παρουσίαση σε ημερίδα που διοργάνωσε στις 8 Δεκεμβρίου 2009 το Παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ στην Αθήνα, με θέμα «Πυρκαγιές Ανατολικής Αττικής-Πολιτικές και Μέτρα Αποκατάστασης».
Καρέτσος Γ., 2008. «Φυτοκομικές Εργασίες στην Ολυμπία». Παρουσίαση σε ημερίδα που διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στις 12/9/2008 με θέμα «Εκδηλώσεις Μνήμης». Ολυμπία.
Καρέτσος Γ., 2008. «Ιδιαίτερες αξίες του Εθνικού Δρυμού Οίτης και η ανάδειξή τους» Παρουσίαση σε Ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας στις 21/3/2008 που διοργανώθηκε από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Νομαρχίας Φθιώτιδας και του Δήμου Υπάτης. Λουτρά Υπάτης Φθιώτιδας.
Καρέτσος Γ., 2008. «Η ανάγκη διατήρησης του Ελληνικού Δάσους». Παρουσίαση σε ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου του 2008 που διοργανώθηκε από το Δήμο Πειραιά.
Καρέτσος Γ., 2008. «Οι αξίες της Οίτης και η ανάγκη διατήρησής τους». Παρουσίαση σε ημερίδα στις 15/6/2008, που διοργάνωσαν ο Δήμος Γοργοποτάμου, ο Δήμος Υπάτης, η Κοινότητα Παύλιανης, ο Όμιλος Φίλων του Δάσους, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος του Βουνού Οίτη και ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κουβέλου-Παύλιανης και Κουμαριτσίου με θέμα: «Εθνικός Δρυμός ή Μεταλλευτική Ζώνη;». Παύλιανη Φθιώτιδας.
Καρέτσος Γ., 2007. «Η φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας – η επόμενη μέρα». Παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στις 4 Ιουλίου 2007 με θέμα: που διοργανώθηκε από την Καθηγήτρια κ. Μ. Αριανούτσου του Τομέα Οικολογίας - Ταξινομικής του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Καρέτσος Γ., Δασκαλάκου Ε., 2007. «Ζώνες βλάστησης στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας – Δυνατότητες αποκατάστασης». Παρουσίαση στην Ημερίδα του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του τμ. Φυσικής του ΕΚΠΑ για την Πάρνηθα στις 20.7.2007. Αθήνα.
Καρέτσος Γ., 2007. Οι πυρκαγιές και η συσχέτισή τους με τα Μεσογειακά Οικοσυστήματα. Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα DEREE, στις 13/11/2007, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 και ανάπτυξη του θέματος στους φοιτητές και καθηγητές. Αθήνα.
Καρέτσος Γ., 2001. Οι προστατευόμενες περιοχές της Εύβοιας. Παρουσίαση σε ημερίδα που οργάνωσε ο Σύλλογος Δασικών Υπαλλήλων του Ν. Ευβοίας στις 10 Μαΐου 2001, με θέμα «Προστασία και αξιοποίηση των Δασών της Ευβοίας και Συμβολή αυτών στην Ποιότητα της ζωής των κατοίκων». Λίμνη Ευβοίας.


Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο