Μιχόπουλος δημοσιεύσεις - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Σε Διεθνή Περιοδικά, Συνέδρια, Βιβλία

Michopoulos P., Bourletsikas A., Kaoukis K., Daskalakou E., Karetsos G., Kostakis M., Thomaidis N.S., Pasias I.N., Kaberi H. and Iliakis S. 2018. The distribution and cycling of heavy metals in a mountainous fir forest ecosystem. Global Nest. 20:188-197.

Mathias N., Ukonmaanaho, L., Johnson, J., Benham, S., Vesterdal, L., Novotny, R., Verstraeten, A., Lundin, L., Thimonler, A., Michopoulos, P., Hasenauer, H. 2018. Quantifying carbon and nutrient input from litterfall in European forests using field observations and Modeling. Global Biogeochemical Cycles. 32: 784-798.Michopoulos, P., Farmaki, E., Thomaidis, N. 2017. Foliar status and factors affecting foliar and soil chemistry in a natural Aleppo pine forest. Journal of Plant Nutrition 40: 1443-1452.

Karavoltsos S., Fotiadis, F., Michopoulos, P., Sakellari, A., Plavsic, P., Bourletsikas, A., Kaoukis, K., Thomaidis, N.S., Dassenakis, M. 2017. Organic complexation of copper in throughfall and open field bulk deposition: Influence of the tree canopy of Mediterranean forest ecosystems. Chemosphere 167:28-35.

Michopoulos, P., Bourletsikas, A.,  Kaoukis, K.,  Karetsos, G.,  Tsagari, C.,  Daskalakou, E.  2015. Assessment of the risk of nitrogen saturation in a mountainous fir stand. Fresenius Environmental Bulletin 24: 1456-1462.

Michopoulos, P. 2013. Foliar nutrient status of a natural fir forest in Greece.  Journal of Forest Science 59:191-195.

Michopoulos, P., Cresser, M., Economou, A., Baloutsos, G., Bourletsikas, A., Kaoukis, K., and Kassioti, S. 2013.  Soil acidification in an experimental beech plot in a period of rising pH in bulk deposition.  Fresenius Environmental Bulletin 22:1259-1265.

Michopoulos, P. 2011. Effects of increasing CO2 on trees and intensively monitored plots: research needs in view of future ecosystems studies. IForest-Biogeosciences and Forestry  4: 172-175

Michopoulos, P. 2011.  Biogeochemistry of Urban Forests.  In: Forest Hydrology and Biogeochemistry (Levia, D., Carlyle-Moses, D., Tanaka, T.). Springer Editions. pp. 341-353.

Rewald, B., Michopoulos, P., Dalsgaard, L., Jones, D.L., Godbold, D.L. 2010.  Hydrological Effects on Below Ground Processes in Temperate and Mediterranean Forests.  In: Forest Management and the Water Cycle, an Ecosystem-Based Approach. (Bredemeier et al. eds)  Ecological Studies 212, Springer Science+Business Media B.V. pp 5-29.

Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A.. 2008. Nitrogen cycling in a mature mountainous beech forest. Silva Fennica. 42: 5-17.

Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A., Samara, C., Thomaidis, N.S., Grigoratos, T. 2007. Nutrient cycling and foliar status in an urban pine forest in Athens, Greece. Plant and Soil 294: 31-39

Michopoulos, P. 2007. Mineral Nutrition of Forest Plants in a Changing Environment-Some Neglected Aspects. Short Communications. In: Ecosystem Ecology and Research Trends (J. Chem, C. Guo, Ed.) Nova Science Publishers, New York.

Economou, A., Michopoulos, P., Voulala, M, Bourletsikas. 2007. Defoliation of fir on an intensively monitored plot in central Greece. Fresenius Environmental Bulletin 16: 770-775.

Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A., Voulala, M, Bourletsikas, A. 2007. Bulk and Throughfall Deposition Chemistry in three Different Forest
Ecosystems. Fresenius Environmental Bulletin 16: 91-98.

Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A. 2006. The chemistry of the hydrological cycle in a mountainous beech forest in Greece. Fresenius Environmental Bulletin 15: 535-541.

Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A., Nikolis, N., Bakeas, B. and Thomaidis, N. 2005. Biogeochemistry of lead in an urban forest in Athens, Greece. Biogeochemistry 73: 345-357.

Michopoulos, P., Economou, A. and Nikolis, N. 2004. Soil extractable manganese and uptake in a natural fir stand grown on calcareous soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis 35: 233-241.

Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A and Nikolis, N. 2004. Effects of nitrogen deposition on nitrogen cycling in an Aleppo pine stand in Athens, Greece. The Science of the Total Environment 323: 211-218.

Michopoulos, P. and Cresser, M. 2002. Effects of simulated acid precipitation on the cycling of manganese under Sitka spruce (Picea sitchensis). Biogeochemistry 61: 323-335.

Michopoulos, P., Baloutsos, G., Nakos, G. and Economou, A. 2001. Effects of bulk precipitation pH and growth period on cation enrichment in precipitation beneath the canopy of a beech (Fagus moesiaca) forest stand. The Science of the Total Environment 281: 79-85.

Nakos G., Michopoulos, P., Baloutsos, G. and Economou, A. 2001. Deposition and streamwater characteristics in three forested experimental watersheds in Greece. 7th International Conference on Environmental Science and Technology. Ermoupolis, Syros island, Greece. Volume B. 651-658.

Brofas, G., Michopoulos, P., and Aligragis, D. 2000. Sewage sludge as an amendment for calcareous bauxite mine spoils reclamation. Journal of Environmental Quality 29: 811-816.

Michopoulos, P. 1999. Lead migration under some acid forest soils under beech in Greece. Journal of Environmental Quality 28: 1705-1708.

Michopoulos, P. and Cresser, M. 1996. Competition of hydrogen and manganese ions for adsorption sites in Sitka spruce litter. Chemistry and Ecology 13: 93-102.


Σε Εθνικά Περιοδικά, Συνέδρια, Βιβλία

 
Π. Μιχόπουλος , Α. Μπουρλέτσικας , Κ. Καούκης, Θ. Γρηγοράτος,  Κ. Σαμαρά. 2017. Θρεπτικά στοιχεία στη φυλλόπτωση και στο δασικό τάπητα δύο γειτονικών δασικών οικοσυστημάτων στην περιοχή της Όσσας. 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Έδεσσα.

Π. Μιχόπουλος, Μ.Γ. Κωστάκης , Ν.Σ. Θωμαΐδης, Ι.Ν. Πασσιάς, Ε. Καμπέρη, Σ. Ηλιάκης. 2017. Η χρήση ισοτόπων Pb για την ποσοτικοποίηση της ανθρωπογενούς ρύπανσης σε δασικό έδαφος ορεινού οικοσυστήματος ελάτης. 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας.

Π. Μιχόπουλος , Μ.Γ. Κωστάκης, Α. Μπουρλέτσικας, Κ. Καούκης, Γ. Καρέτσος, Ν.Σ. Θωμαΐδης, Ι.Ν. Πασσιάς. 2015. Συγκεντρώσεις Cd και Pb στη βροχή, διαπερώσα βροχή, φυτικούς ιστούς και έδαφος σε συστάδα ελάτης. 17ο Δασολογικό Συνέδριο. Κεφαλονιά.

Μιχόπουλος, Π., Κωστάκης, Μ.Γ., Γρηγοράτος, Θ., Θωμαΐδης, Ν.Σ., Σαμαρά, Κ. , Πασσιάς, Ι.Ν. 2014. Σύγκριση ανάλυσης των ολικών συγκεντρώσεων ιχνοστοιχείων στα εδάφη με X- Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) και πέψη με υδροφθόριο και μέτρηση των συγκεντρώσεων με ICP-MS. 15ο Εδαφολογικό Συνέδριο, Πάτρα.

Μιχόπουλος, Π. 2013. Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον οργανικό άνθρακα των δασικών εδαφών. 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη.

Π. Μιχόπουλος, Α. Μπουρλέτσικας, Κ. Καούκης, Γ. Καρέτσος, Κ. Τσαγκάρη, Ε. Δασκαλάκου, Σ. Κασσιώτη, Κ. Σαμαρά, Δ. Λαζάρου, 2012. Χημεία της βροχής και εδαφικού διαλύματος σε δυο διαφορετικά δασικά οικοσυστήματα στην περιοχή της Όσσας. 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας.

Π.  Μιχόπουλος, Α. Μπουρλέτσικας, Κ. Καούκης,  Γ. Καρέτσος,  Κ. Τσαγκάρη, Ε. Δασκαλάκου, Κ. Ραδόγλου, Ι. Αργυροκαστρίτης, Σ. Κασσιώτη, 2012.  FutMon: Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα. 6ο Οικολογικό Συνέδριο, Αθήνα.

Μιχόπουλος, Π., Μπουρλέτσικας, Α., Καούκης, Κ., Καρέτσος, Γ., Τσαγκάρη, Κ., Κασσιώτη, Σ., Σαμαρά, Κ., Λαζάρου, Δ. 2012. Αποθέματα και ροές άνθρακα σε δυο διαφορετικά δασικά οικοσυστήματα στην περιοχή της Όσσας. 14οΕδαφολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη.

Μιχόπουλος, Π., Οικονόμου, Α. 2011.  Το Έδαφος στα Δάση. Περιέχεται στο : Το Δάσος, μία Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Εκδόσεις WWF. Σελ. 77-88.

Μιχόπουλος, Π., Οικονόμου, Α., Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη, Κ., Βουλαλά, Μ., Μπουρλέτσικας, Α., Καούκης, Κ. 2010. Άζωτο σε συστάδα ελάτης, υπάρχει κίνδυνος κορεσμού; Εισήγηση στο 13ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Λάρισα.

Νάκος, Γ., Μιχόπουλος, Π., Οικονόμου, Α., Καούκης, Κ. 2009. Εκτίμηση της ποσότητας οργανικού άνθρακα στα Ελληνικά εδάφη. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΕΘΙΑΓΕ- ΙΜΔΟ & ΤΔΠ-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Μιχόπουλος, Π.,. Οικονόμου, Α., Βουλαλά, Μ. 2008. Συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων βελονών Χαλεπίου πεύκης στην περιοχή της Πάρνηθας. Εισήγηση στο 12ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Πύργος 71-79.

Μιχόπουλος, Π., Cresser, M., Οικονόμου, Α., Μπαλούτσος, Γ., Μπουρλέτσικας, Α., Καούκης, Κ. 2008. Οξίνιση εδάφους σε πειραματική επιφάνεια οξιάς στην περιοχή της Όσσας τα τελευταία 10 χρόνια. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Μιχόπουλος, Π., Μπαλούτσος, Γ. και Οικονόμου, Α. 2007. Μεταβολές της χημείας της βροχής κατά τη διέλευσή της από μία δασωμένη με ελάτη λεκάνη απορροής στην Ευρυτανία. Δασική Έρευνα 20: 33-40.

Μιχόπουλος, Π., Μπαλούτσος, Γ., Οικονόμου Α. 2006. Αποσάθρωση εδαφών σε δασωμένη με ελάτη λεκάνη απορροής στην περιοχή της Όσσας. Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Άρτα.

Μπαλούτσος, Γ., Μιχόπουλος, Π., Μπουρλέτσικας, Α., Καούκης, Κ. 2005. Διερεύνηση των σχέσεων δάσους και νερού με βάση το υδρολογικό ισοζύγιο μιας δασωμένης λεκάνης απορροής. Εισήγηση στο 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Δράμα.

Μιχόπουλος, Π., Οικονόμου, Α., Μπαλούτσος, Γ. 2004. Κατανομή μολύβδου σε συστάδα ελάτης στην περιοχή της Ευρυτανίας. Εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Βόλος, 479-488.

Οικονόμου, Α., Μιχόπουλος, Π., Σκουτέρη, Α., Μπουρλέτσικας, Α. 2004. 1988-2002. 15 χρόνια παρακολούθησης της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των ελληνικών δασών. Δασική Έρευνα 17: 99-110

Μιχόπουλος, Π., Μπαλούτσος, Γ., Οικονόμου, Α. 2004. Ολική ατμοσφαιρική απόθεση και έκπλυση βασικών κατιόντων σε συστάδα ελάτης στην Ευρυτανία. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 15: 46-52.

Μιχόπουλος, Π., Οικονόμου, Α., Μπαλούτσος Γ. 2003. Ροές και αποτελεσματική χρήση αζώτου σε συστάδα ελάτης στην περιοχή Καρπενησίου. Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ολυμπία.

Μπαλούτσος, Γ., Μιχόπουλος, Π., Καπετανόπουλος, Γ. 2003. Δάση και Νερό. Επίδραση της Δασικής Βλάστησης και των Ορεινών Υδρονομικών Έργων στην Απορροή, στη Διάβρωση του Εδάφους και στις Πλημμύρες. Υπουργείο Γεωργίας. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος. Σελίδες 34.

Μιχόπουλος, Π., Οικονόμου Α. 2002. Θρεπτική κατάσταση βελονών ελάτης (Α. cephalonica) του δάσους της Πάρνηθας. Εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Τρίπολη.

Μιχόπουλος, Π., Μπαλούτσος, Γ., Οικονόμου, Α. 2002. Παρουσία Όξινης Βροχής στην περιοχή της βορειοανατολικής Όσσας. 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 84-89.

Μιχόπουλος, Π. 2000. Συγκεντρώσεις εκχυλίσιμων βαρέων μετάλλων σε όξινα εδάφη δάσους οξιάς. Πρακτικά 8ου Εδαφολογικού Συνεδρίου, Καβάλα. . 396-405.

Μιχόπουλος, Π., Οικονόμου, Α., Βουλαλά, Μ., Ξανθοπούλου, Ε. 1998. Όξινα δασικά εδάφη και φυτοϋγειονομική κατάσταση των ελληνικών δασών. Πρακτικά του 7ου Εδαφολογικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο στις 27 Μαΐου 1998. 289-295.

Μιχόπουλος, Π., Οικονόμου, Α., Νάκος, Γ. 1998. Συγκέντρωση θειικών ιόντων σε όξινα δασικά εδάφη. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 9: 32-35.

Μιχόπουλος, Π. 1997. Κλασμάτωση μορφών μαγγανίου στο έδαφος. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 8: 107-112.

Μιχόπουλος, Π. 1996. Συγκέντρωση μαγγανίου και άλλων ιόντων στη διαπερώσα βροχή και στο εδαφικό νερό στράγγισης σε ένα πείραμα με τεχνητή όξινη βροχή και δενδρύλλια ερυθρελάτης. Πρακτικά του 6ου Εδαφολογικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στο Ναύπλιο. Τόμος Α 252-262.

Oικονόμου, Α., Μιχόπουλος, Π., και Νάκος, Γ. 1992. Τα εδάφη της Δυτικής Μακεδονίας. Χημικές ιδιότητες. Πρακτικά του 4ου Εδαφολογικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Έδεσσα. Τόμος Β 587-595.


Εκλαϊκευμένα άρθρα

Μπαλούτσος, Γ., Μιχόπουλος, Π., Μπουρλέτσικας, A. 2006. Η κορμοαπορροή σε δάση οξιάς. Ένα συστατικό του υδρολογικού ισοζυγίου με πολλαπλή σημασία για το φυσικό περιβάλλον. Περιοδικό ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 25: 6-8.

Μπαλούτσος, Γ., Μιχόπουλος, Π., Μπουρλέτσικας, A. 2005. Επιπτώσεις του όζοντος στα δασικά είδη της Ελλάδας. Περιοδικό ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 20: 11-15.

Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο