Δασική Διαχειριστική και Δασική Οικονομική - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Τα γενικότερα αντικείμενα έρευνας είναι:
 • Η Δασική Οικονομία
 • Η Δασική Διαχειριστική

Τα ειδικότερα αντικείμενα έρευνας είναι:

 • Η βιώσιμη χρήση και διατήρηση των δασών με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση των πολλαπλών δασικών αξιών μέσω των ανθρώπινων παρεμβάσεων μακροπρόθεσμα με δράσεις που ευνοούν την βελτίωση της παραγωγής δασικών αγαθών και υπηρεσιών.
 • Η μακροχρόνια παρακολούθηση των δασών όσον αφορά δυναμικά χαρακτηριστικά (αύξηση, προσαύξηση) για την εκτίμηση της κατάστασης τους και της ικανότητας προσαρμογής τους σε μικρής κλίμακας αλλαγές (μικρό-περιβάλλον) ή σε μεγαλύτερης κλίμακας μεταβολές (π.χ. κλιματική μεταβολή, αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών).
 • Η διερεύνηση του Δασικού Τομέα Ανάπτυξης και των Δασικών Βιομηχανιών.
 • Διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής πρακτικών για τη διαχείριση και τη χρήση των δασών με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων.
 • Η διοικητική οικονομική, νομική, κοινωνική, τεχνική και επιστημονική πτυχή της διαχείρισης των φυσικών αλλά και τεχνητών δασών.
 • Η μεταβολή του τοπίου σε σχέση με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους και όλα τα σύγχρονα εργαλεία.
 • Η  μελέτη  της μεταβολής των χρήσεων γης, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την ερμηνεία της κλιματική αλλαγής γιατί  παρέχει μακροπρόθεσμα κλιματικά οφέλη και συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οδηγώντας σε κλιματικά ουδέτερες χώρες.
 • Η μελέτη των δασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, της αξίας αυτών  και ο τρόπος που εκλαμβάνονται από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 • Η μελέτη της βιοποικιλότητας από κοινωνικοοικονομική άποψη.
 • Η χρήση της τεχνολογίας για τη προστασία και τη δημιουργία ανθεκτικότερων οικοσυστημάτων στις σύγχρονες απειλές και κινδύνους, που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Το εργαστήριο είναι σύγχρονο με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες στη δασική έρευνα.

Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο