Καούκης - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κωνσταντίνος Καούκης

Δασική Υδρολογία & Δασικές Γαιες και Βιογεωχημεία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων  
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Ούλωφ Πάλμε  και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ.      210 77 82 125
Φαξ:     210 77 84 602
Διεύθυνση e-mail: kako@fria.gr

Σπουδές
Πτυχίο Δασοπονίας (1988), Τμήμα Δασοπονίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου .
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Sc.) (2009) στη Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών», Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
• Υποστήριξη της έρευνας σε θέματα Υδρολογίας και Μετεωρολογίας
• Εκτίμηση, καταγραφή και αξιολόγηση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των δασών της Ελλάδας.
• Επεξεργασία - ανάλυση και παρουσίαση υδρολογικών και μετεωρολογικών στοιχείων.
• Προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση συμπτωμάτων όζοντος σε δασικά είδη της Ελλάδας. Προσδιορισμός των συγκεντρώσεων όζοντος στην ατμόσφαιρα της κομοστέγης των πειραματικών επιφανειών αειφύλλων πλατυφύλλων, δρυός, οξιάς και ελάτης, με τη χρήση των συσσωρευτικών δειγματοληπτών (passive samplers).
• Καταγραφή φαινολογικών παρατηρήσεων.
• Χαρτογράφηση - Χρήση εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
• Φυσικές διεργασίες κίνδυνοι και καταστροφές
• Διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών
• Σύγχρονες τεχνολογίες στη διαχείριση των καταστροφών
• Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών
• Χωρικές εφαρμογές στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών
• Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και ασφάλεια
• Εφαρμοσμένη χωρική ανάλυση
• Τρωτότητα και διακινδύνευση περιοχών από φυσικού κινδύνους (Πλημμύρες – πυρκαγιές)
• Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης και έργων αποκατάστασης περιοχών που έχουν πληγή από φυσικές καταστροφές

Επαγγελματική εμπειρία:
• 1985, 1990, 1993, 1994 και 1995: Δασική Υπηρεσία (Forester).
• 1990-1992 :. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, εκπαιδευτικός Δασοπόνος στην Ειδικότητα «Δασοπροστασίας»
• 1996 - σήμερα: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - IMFE & TFP (Δασοπόνος - Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας).
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο